roofing

Ýmislegt getur orðið til þess að nemandi óski eftir að útskrifast á undan sínum árgangi. Í slíkum tilfellum getur verið um að ræða útskrift úr einni eða fleiri greinum eða lokaútskrift úr grunnskóla.
Sækja þarf um slíkt á þar til gerðu eyðublaði sem hægt er að nálgast hér. Eyðublaðið er einnig að finna undir liðnum Hagnýtt – Umsóknir og eyðublöð vinstra megin á síðunni.

 

Brautskráning nemenda í einni eða fleiri námsgreinum

Nemendur geta útskrifast í einni eða fleiri námsgreinum áður en 10. bekk er lokið. Í framhaldinu geta þeir stundað nám við Menntaskóla Borgarfjarðar samhliða námi sínu. Nemendur geta einnig sótt fjarnám í öðrum menntastofnunum.

Eftirfarandi verklagi skal fylgt eftir við útskrift nemanda í einstakri námsgrein:
• Alla jafna útskrifast nemandi sem hyggur á framhaldsnám úr námsgrein í lok 9. bekkjar eða um áramót í 10. bekk. Nemandi getur lokið öllu námsefni í námsgrein fyrr en þá án þess að útskrifast formlega.

• Nemandi sem hyggur á útskrift í einstakri námsgrein áður en 10 námsári er lokið getur hafið undirbúning útskriftar í 8. eða 9. bekk í samráði við umsjónarkennara/kennara sinn. Til að svo geti orðið þarf nemandi að lágmarki að hafa einkunn upp á A á vitnisburðarblaði sínu og hafa sýnt góða ástundun.

• Nemandi þarf að geta axlað ábyrgð á námi sínu.

• Foreldrar skulu sækja um formlega með umsóknarblaði minnst tveimur mánuðum fyrir útskrift að óskað sé eftir útskrift barnsins í einni eða fleiri námsgreinum.

• Nemanda ber að ljúka öllu námi í viðkomandi grein samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og uppfylla viðmið 10. bekkjar með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár með framúrskarandi árangri.

• Sæki nemandi framhaldsnám í námsgrein sem hann hefur lokið fær hann leyfi í þeim tímum í grunnskólanum til að sækja þá tíma í Menntaskóla Borgarfjarðar. Hitti þannig á að tímar í Menntaskólanum séu á sama tíma og einhver námsgrein í grunnskólanum, þannig hann komist ekki í hana, skal hann taka hana utan skóla eða skipuleggja nám sitt og fjarveru úr öðru námi í samráði við umsjónarkennara. Nemandinn sér sjálfur um að koma sér á milli húsa.

 

Brautskráning áður en 10 ára skyldunámi er lokið

Foreldrar geta óskað eftir því við skólastjóra grunnskóla að barn þeirra sé útskrifað úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið, telji foreldrar að viðkomandi nemandi hafi forsendur til að innritast í framhaldsskóla. Skólastjóri skal ráðfæra sig við umsjónarkennara nemandans og sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins áður en hann tekur ákvörðun í málinu. Skólastjóri metur hvenær nemandi hafi lokið grunnskólanámi og ber ábyrgð á útskrift hans úr grunnskóla. Nemanda ber að ljúka öllu skyldunámi samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla með framúrskarandi árangri áður en hann útskrifast þaðan, samanber eftirfarandi viðmið:
• Nemandi uppfylli viðmið með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár með framúrskarandi árangri.
• Nemandi hafi fengið náms- og starfsráðgjöf.
• Skólastjóri, umsjónarkennari og sérfræðiþjónusta telji útskrift ráðlega.
• Nemandi hefur félagsþroska til að takast á við félagslegt umhverfi framhaldsskóla.

Nemendur sem ekki hafa lokið grunnskólanámi geta þó hafið nám í framhaldsskóla samhliða í samráði við foreldra, viðkomandi framhaldsskóla og viðkomandi sveitarfélag, þar sem ljóst sé hvernig námið er formlega metið. Samkvæmt grunnskólalögum er gert ráð fyrir að nánar sé samið um framkvæmd og fyrirkomulag milli hlutaðeigandi grunn- og framhaldsskóla.
Ákveði skólastjóri að synja foreldrum um útskrift úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið geta foreldrar kært þá synjun grunnskóla til mennta- og menningarmálaráðuneytis sem úrskurðar í málinu.
Úr Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur hluti bls. 58-59.

Eftirfarandi verklagi skal fylgt eftir í þessum málum:
• Foreldrar sækja um til skólastjóra að barn þeirra útskrifist fyrr en hefðbundið námsfyrirkomulag gerir ráð fyrir á sérstöku eyðublaði. Ef nemandi ætlar að útskrifast í lok 9. bekkjar þarf umsókn að liggja fyrir í desember það skólaár. Ef nemandi ætlar að útskrifast í desember þarf umsókn að liggja fyrir í upphafi skólaárs.

• Námsefni 10. bekkjar skal lagt til grundvallar í námi nemenda sem ætla að útskrifast fyrr. Nemendur lesa hluta þess utanskóla.

• Standast verður eftirfarandi námsgreinar með góðum eða mjög góðum árangri: íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði.

• Nemandi þarf að sýna sjálfstæð vinnubrögð og mikla hæfni í að axla ábyrgð á eigin námi.

• Nemandi þarf að sýna góða ástundun og frammistöðu í tímum.

• Nemandi skal hafa lokið 10. bekkjar sundprófi.

• Nemanda stendur til boða félagsþroskamat hjá sálfræðingi skólans, óski forráðamenn þess.Skólastjóri getur einnig gert það að forsendu útskriftar að slíkt mat fari fram. Einnig sem horft er til umsagnar umsjónarkennara um almenna hæfni nemandans.

• Nemandi þarf að fara í viðtal hjá námsráðgjafa og fá ráðgjöf varðandi námið.