roofing

Skólastjóri 

Næsti yfirmaður: Sviðsstjóri fræðslu – og velferðarsviðs. 

Ábyrgð – verkþættir  

Skólastjóri er hluti af stjórnunarteymi skólans. Skólastjóri ber ábyrgð á að efla víðsýni hjá nemendum og færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið og umheiminn. Skólastjóri ber ábyrgð á að nemendum séu veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Skólastjóri skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. 

Helstu verkefni: 

Er faglegur leiðtogi í skólastarfi og stuðlar að samstarfi allra aðila í skólasamfélaginu. 

Hefur forystu um að móta sýn, stefnu og menningu skólans í samræmi við lög og reglugerðir og út frá stefnu Borgarbyggðar. 

Vinnur með fræðslu-og velferðarsviði að stefnumótun og ákvarðanatöku. 

Ber ábyrgð á og hefur umsjón með stefnumótun og skólaþróun og hvetur til þróunar – og nýbreytnistarfs. 

Ber ábyrgð á að starfsáætlun og skólanámskrá séu í samræmi við lög og reglugerðir g að þær séu endurskoðaðar reglulega. 

Ber ábyrgð á að upplýsingagjöf um starf skólans sé aðgengileg nemendum, starfsmönnum, foreldrum, nærsamfélagi, sveitarstjórn og fræðsluyfirvöldum. 

Skipuleggur samfelldan og heildstæðan skóladag nemenda. 

Hefur umsjón með alþjóðlegu samstarfi innan skóla. 

Gætir að hagsmunum nemenda og ber ábyrgð á að meta stöðu þeirra í ljósi hæfniviðmiða í aðalnámskrá. 

Gefur umsjón með innritun og móttöku nýrra nemenda. 

Veitir markvissa kennslufræðilega leiðsögn og endurgjöf til starfsmanna. 

Ber ábyrgð á endurmenntun og starfsþróunarsamtölum. 

Annast ráðningu og gerir ráðningasamninga. 

Sér um fundi og annað samstarf innan skólans. 

Stuðlar markvisst að jákvæðum samskiptum. 

Hefur umsjón með móttöku nýrra starfsmanna. 

Ber ábyrgð á fjárhags – og rekstraráætlun skólans. 

Sækir um til Jöfnunarsjóðs vegna ýmissa verkefna (akstur og sérúrræði) í samvinnu við sviðsstjóra fræðslu – og velferðarsviðs. 

Fylgist með að starfsemi heilsugæslu í skólanum sé samkvæmt lögum. 

Ber ábyrgð á skjalavörslu í skólanum. 

Ber ábyrgð á öryggismálum í skólahúsnæðinu og lóð. 

Hefur umsjón og fylgist með viðhaldi skólahúsnæðis og lóðar. 

Kemur að hönnun og undirbúningi á nýbyggingu og viðbyggingum. 

Ber ábyrgð á starfsemi skólaráðs. 

Sinnir markvissri upplýsingamiðlun um skólastarfið. 

Skilar skýrslum, samantektum og upplýsingum um skólastarfið til fræðsluyfirvalda. 

Tekur þátt í samstarfi við aðra skóla og stofnanir í Borgarbyggð. 

Önnur þau verkefni sem honum er falið. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Aðstoðarskólastjóri 

Næsti yfirmaður: Skólastjóri 

Ábyrgð, verkþættir og helstu verkefni: 

Aðstoðarskólastjóri er hluti af stjórnunarteymi skólans. Hann vinnur að gerð skólanámskrár, þróunaráætlunar, endurmenntunarstefnu, sjálfsmatsáætlunar skólans, skipulags náms og kennslu og stuðlar að virkri þátttöku kennara eftir tilefni hverju sinni. 

Hefur forystu í faglegu starfi skólans ásamt skólastjóra og fylgist, ásamt kennurum, með að unnið sé í samræmi við sett markmið aðalnámskrár, skólanámskrár og stefnu skólans. 

Er tengiliður skólans við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og skipuleggur æfingakennslu kennaranema. 

Ber að kynna sér eftir föngum nýjungar á sviði kennslu og kennslugagna og vera leiðandi í faglegri umræðu innan skólans. 

Heldur utan um gögn, skýrslur, skráningar og samantekt á lykiltölum fyrir innra mat ásamt skólastjórnendum. 

Skipuleggur forfallakennslu og aðrar afleysingar og skráir þær í Mentor. 

Sér um Skólapúlsinn og er tengiliður hans innan skólans. 

Leitast við að jafna ágreining milli nemenda og kennara og tekur á agavandamálum sem upp koma í samvinnu við skólastjóra, deildarstjóra, kennara og foreldra. 

Fylgist með framförum og árangri nemenda eftir mætti. Hann skal gæta fyllsta trúnaðar um þau einkamál er hann fær vitneskju um í starfi og er bundinn þagnarskyldu sem helst þótt látið sé af starfi. 

Vinnur náið með skólastjóra að öllum þeim verkefnum sem inna þarf að hendi. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Deildarstjóri 

Næsti yfirmaður: Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri 

Ábyrgð, verkþættir og helstu verkefni: 

Starf deildarstjóra er hluti af stjórnunarteymi skólans. Í samvinnu við aðra stjórnendur vinnur hann að gerð skólanámskrár, þróunaráætlunar, endurmenntunarstefnu og sjálfsmatsáætlunar skólans og stuðlar að virkri þátttöku kennara eftir tilefni hverju sinni. 

Hefur forystu í faglegu starfi og fylgist, ásamt kennurum, með að unnið sé í samræmi við sett markmið aðalnámskrár, skólanámskrár og stefnu skólans. 

Ber að kynna sér eftir föngum nýjungar á sviði kennslu og kennslugagna og vera leiðandi í faglegri umræðu innan skólans. 

Fylgist með gerð kennsluáætlana og leitast við að tryggja að þær séu í samræmi við aldur, þroska og þarfir nemenda og stuðli að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. 

Heldur utan um gögn, skýrslur og skráningar er tengjast námsframvindu og verkefnum tengdum námi og kennslu í skólanum. 

Kallar saman stigsfundi með dagskrá, stýrir fundum og heldur utan um fundargerðir. 

Skipuleggur fyrirkomulag námsmats og framsetningu einkunna og umsagna í samráði við aðra skólastjórastjórnendur. 

Leitast við að jafna ágreining milli nemenda og kennara og tekur á agavandamálum sem upp koma í samvinnu við kennara og foreldra. Ef ekki tekst að leysa mál er því skotið til aðstoðarskólastjóra eða skólastjóra. 

Heldur utan um skipulag vegna ferðalaga og viðburða í samvinnu við kennara. 

Skipuleggur viðburði á vegum skólans í samstarfi við aðra stjórnendur. 

Hefur umsjón með samstarfi vegna einstakra nemendamála við stoðþjónustu, ráðgjöf og sérkennsluaðila í samstarfi við deildarstjóra sérkennslu og eftir atvikum skólastjóra. 

Fylgist með framförum og árangri nemenda eftir mætti. 

Hann skal gæta fyllsta trúnaðar um þau einkamál er hann fær vitneskju um í starfi og er bundinn þagnarskyldu sem helst þótt látið sé af starfi. 

Deildarstjóri hvetur til samstarfs milli skólastiga. 

Situr fundi nemendafélagsstjórnar og aðstoðar hana við skipulagningu viðburða. 

Heldur utan um val. 

Önnur verkefni í samvinnu við skólastjóra. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Umsjónarkennari 

Næsti yfirmaður: skólastjóri/aðstoðarskólastjóri 

Kennari sem er ráðinn til starfa við Grunnskólann í Borgarnesi skal gegna starfi sínu samkvæmt lögum, reglugerðum, aðalnámsskrá grunnskóla og kjarasamningum. 

Kennari skal leitast við að vera nemendum sínum til fyrirmyndar um háttvísi, stundvísi og reglusemi. Hann skal gæta trúnaðar við nemendur og virða þann trúnað sem nemendur sýna honum. Kennari skal gæta þagmælsku í starfi og þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi. 

Kennara ber að annast kennslu og nauðsynlegan undirbúning samkvæmt stundaskrá og sinna öðrum störfum við skólann sem honum eru falin af skólastjóra enda samræmast þau starfssviði hans. 

Umsjónarkennari er lykilpersóna í skólastarfinu. Hann er sá aðili sem þekkir nemendur best og getur veitt þeim þann stuðning og aðhald sem þurfa þykir. 

Helstu verkefni kennara eru meðal annars: 

Annast kennslu samkvæmt markmiðum aðalnámsskrár og stefnu skólans og tekur tillit til þroska og getu hvers einstaklings við skipulagningu á námi og kennslu. 

Skapar samfellu í námi nemenda með því að tengja saman margvísleg vinnubrögð og efnisþætti námsgreina og mynda þannig heildstæð viðfangsefni. 

Viðhefur fjölbreytta kennsluhætti. 

Stuðlar að vellíðan nemenda þannig þeir öðlist þá tilfinningu að skólinn sé öruggur samastaður í leik og starfi. 

Þróar með nemendum ákveðin vinnubrögð og stuðlar að því að þeir móti með sér heilbrigð lífsviðhorf, efli siðferðisvitund þeirra og stuðlar að því að þeir beri ábyrgð á eigin hegðun. 

Vinnur að reglulegri endurskoðun skólanámsskrár. 

Tekur þátt í þeirri skólaþróun sem á sér stað í skólanum. 

Vinnur samkvæmt áherslum Uppeldis til ábyrgðar og aflar sér þekkingar til þess. 

Tekur þátt í teymiskennslu og teymisvinnu með samkennurum sínum. 

Hefur jafnrétti nemenda að leiðarljósi. 

Er í góðu samstarfi við umsjónarkennara sem og aðra samstarfsmenn. 

Sinnir öðrum þeim verkefnum sem skólastjórn kann að fela honum. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Auk þessa eru verkefni umsjónarkennara að: 

Fylgjast vel með líðan og námsframvindu umsjónarnemenda sinna og bregðast við strax og þurfa þykir. 

Fylgjast með skólasókn, atferli og skráningum í dagbók umsjónarnemenda sinna og bregðast við ef þurfa þykir samkvæmt skólareglum. 

Leitast við að vera í góðu samstarfi við foreldra umjónarnemenda sinna. 

Sendir vikulegan póst með upplýsingum um starfið sem fram fer í skólanum. 

Hefur yfirsýn yfir skipulag skólastarfsins er varðar sinn umsjónarbekk. 

Er í góðu samstarfi við deildarstjóra sérkennslu, deildarstjóra og námsráðgjafa er varðar sértækar þarfir nemenda sinna og þjónustu við þá. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Kennari 

Næsti yfirmaður: skólastjóri/aðstoðarskólastjóri 

Kennari sem er ráðinn til starfa við Grunnskólann í Borgarnesi skal gegna starfi sínu samkvæmt lögum, reglugerðum, aðalnámsskrá grunnskóla og kjarasamningum. 

Kennari skal leitast við að vera nemendum sínum til fyrirmyndar um háttvísi, stundvísi og reglusemi. Hann skal gæta trúnaðar við nemendur og virða þann trúnað sem nemendur sýna honum. Kennari skal gæta þagmælsku í starfi og þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi. 

Kennara ber að annast kennslu og nauðsynlegan undirbúning samkvæmt stundaskrá og sinna öðrum störfum við skólann sem honum eru falin af skólastjóra enda samræmast þau starfssviði hans. 

Helstu verkefni kennara eru meðal annars: 

Annast kennslu samkvæmt markmiðum aðalnámsskrár og stefnu skólans og tekur tillit til þroska og getu hvers einstaklings við skipulagningu á námi og kennslu. 

Skapar samfellu í námi nemenda með því að tengja saman margvísleg vinnubrögð og efnisþætti námsgreina og mynda þannig heildstæð viðfangsefni. 

Viðhefur fjölbreytta kennsluhætti. 

Stuðlar að vellíðan nemenda þannig þeir öðlist þá tilfinningu að skólinn sé öruggur samastaður í leik og starfi. 

Þróar með nemendum ákveðin vinnubrögð og stuðlar að því að þeir móti með sér heilbrigð lífsviðhorf, efli siðferðisvitund þeirra og stuðlar að því að þeir beri ábyrgð á eigin hegðun. 

Vinnur að reglulegri endurskoðun skólanámsskrár. 

Tekur þátt í þeirri skólaþróun sem á sér stað í skólanum. 

Vinnur samkvæmt áherslum Uppeldis til ábyrgðar og aflar sér þekkingar til þess. 

Tekur þátt í teymiskennslu og teymisvinnu með samkennurum sínum.
Hefur jafnrétti nemenda að leiðarljósi. 

Er í góðu samstarfi við umsjónarkennara sem og aðra samstarfsmenn. 

Sinnir öðrum þeim verkefnum sem skólastjórn kann að fela honum. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Deildarstjóri sérkennslu 

Næsti yfirmaður: Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri 

Deildarstjóri sérkennslu er hluti af stjórnunarteymi skólans og er tengiliður kennara og stuðningsfulltrúa við skólastjórnendur. Hann vinnur að gerð stefnumótunar, skólanámskrár, þróunaráætlunar, endurmenntunarstefnu og sjálfsmatsáætlunar skólans og stuðlar að virkri þátttöku sérkennara eftir tilefni hverju sinni. 

Verkþættir og helstu verkefni: 

Hefur forystu í faglegu starfi sérkennslunnar og fylgist, ásamt kennurum, með að unnið sé í samræmi við sett markmið aðalnámskrár, skólanámskrár og stefnu skólans. 

Ber að kynna sér eftir föngum nýjungar á sviði sérkennslu og kennslugagna og vera leiðandi í faglegri umræðu innan hópsins. 

Fylgist með gerð kennsluáætlana og einstaklingsnámskráa og leitast við að tryggja að þær séu í samræmi við aldur, þroska og þarfir nemenda og stuðli að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins. 

Heldur utan um gögn, skýrslur og skráningar fyrir sérkennsluna. 

Kallar saman fundi með sérkennurum og stuðningsfulltrúum með dagskrá, stýrir fundum og heldur utan um fundargerðir. 

Skipuleggur fyrirkomulag endurgjafar og samantektar á árangri í samvinnu við kennara. 

Hefur umsjón með samstarfi við stoðþjónustu, ráðgjöf og sérkennsluaðila í samstarfi við kennara og aðra deildarstjóra fylgist með framförum og árangri nemenda eftir mætti. 

Hann skal gæta fyllsta trúnaðar um þau einkamál er hann fær vitneskju um í starfi og er bundinn þagnarskyldu sem helst þótt látið sé af starfi. 

Hefur frumkvæði að því að kynna skýrslur og greiningargögn fyrir kennurum og upplýsa þá þegar nýjar upplýsingar berast. Þetta á líka við um niðurstöður samræmdra prófa. 

Skipuleggur sérkennslu í samstarfi við sérkennara, umsjónarkennara og deildarstjóra. 

Aðstoðar kennara og foreldra við gerð umsókna um aðstoð sérfræðinga og greiningu. Beinir umsóknum í réttan farveg. 

Skipuleggur samráðsfundi/teymisfundi með kennurum, foreldrum og sérfræðingum eftir því sem við á. 

Situr skilafundi með kennurum og foreldrum. 

Heldur utan um trúnaðargögn um einstaka nemendur. 

Aðstoðar kennara með lestrarpróf og heldur utan um þau gögn sem tengjast þeim. 

Situr í nemendaverndarráði og stýrir þeirri dagskrá. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Skólaritari

Næsti yfirmaður: Skólastjóri eða sá er hann veitir umboð sitt. 

Ábyrgð, verkþættir og helstu verkefni: 

Skólaritari tekur þátt í uppeldis- og umsjónarstarfi og öðrum þeim störfum sem fram fara innan skólans. Megin áhersla er lögð á velferð og vellíðan nemenda. 

Skólaritari veitir skrifstofu skólans forstöðu. Skrifstofan þjónar öllum starfsmönnum og nemendum skólans og er tengill milli heimilis og skóla. 

Skólaritari skal gæta trúnaðar um þau málefni sem hann verður áskynja í starfi sínu og helst sú skylda þó látið sé af starfi. 

Skólaritari sér um að á skrifstofu séu ávallt tiltæk nauðsynlegustu sjúkragögn og veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp ber að höndum. 

Helstu verkefni: 

Sér um daglega afgreiðslu og símsvörun. 

Tekur við fjarvistartilkynningum og hringir heim í samráði við kennara. 

Annast innritun og nemendaskrá (Mentor). 

Annast undirbúnings – og frágangsvinnu við upphaf og lok skólaárs s.s. bókapantanir og flokkun námsbóka. 

Hefur eftirlit með tækjum á skrifstofu, sér um pantanir á pappír o.fl. og kallar til viðgerðarmenn ef þörf krefur. 

Annast skjalavörslu og ýmis konar skýrslugerð. 

Annast bréfaskriftir, sendingu og móttöku pósts og dreifingu hans. 

Annast skráningu nemenda í skólamötuneytið 

Annast fjárreiður mötuneytis, innheimtu og greiðslu reikninga. 

Annast pantanir námsgagna. 

Aðstoðar starfsfólk og nemendur við ýmis konar verkefni þegar aðstæður leyfa. 

Önnur störf sem yfirmaður kann að fela honum. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Húsvörður 

Næsti yfirmaður: Skólastjóri eða annar sem hann felur verkið. 

Ábyrgð, verkþættir og helstu verkefni: 

Hefur eftirlit með því að húseign, húsgögn og annar búnaður skólans utan tölvukostar, sé í starfshæfu ástandi. Bætir úr þar sem hann getur en kallar til iðnaðarmenn í annað. 

Hefur umsjón og eftirlit með vatns– hita– frárennslis- og rafkerfum skólans þannig að þau þjóni hlutverkum sínum eins og til er ætlast. 

Sér til þess að umhverfi skólann og aðkoma nemenda og starfsmanna sé með viðhlítandi hætti hvað varðar öryggi. 

Kallar til snjómoksturstæki ef þurfa þykir. 

Er tengiliður við verkefnastjóra Eignasjóðs Borgarbyggðar og kemur athugasemdum/verkbeiðnum til hans ef verk fellur undir eignasjóðinn. 

Sér um að flytja húsgögn milli notkunarstaða í skólanum þegar þörf er á. 

Fer um skólann í lok hvers dags, læsir útihurðum, slekkur ljós og lokar gluggum. 

Annast útdeilingu lykla til starfsfólks og heldur skrá um þá. 

Annast móttöku mjólkur og annarra aðfanga og kemur því á rétta staði. 

Vinnur með skólaliðum/stuðningsfulltrúum að koma rusli á réttan stað. 

Annast önnur þau verkefni sem skólastjóri eða sá sem hann veitir umboð, felur honum. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Matráður 

Næsti yfirmaður: Skólastjóri eða sá er hann veitir umboð sitt. 

Ábyrgð, verkþættir og helstu verkefni: 

Matráður sér um matreiðslu fyrir starfsmenn skólans. Hollusta, þrifnaður og hagsýni eru grundvallaratriði í rekstri mötuneytis. Matráður skal gæta trúnaðar um þau málefni sem hann verður áskynja í starfi sínu og helst sú skylda þótt látið sé af starfi. 

Helstu verkefni: 

Innkaup á rekstrarvöru og matvælum. 

Umsjón með allri matseld. 

Skipulagning matseðils. 

Eftirlit með skráningum starfsmanna. 

Dagleg þrif í eldhúsi og á borðum í matsal. 

Hefur umsjón með afgreiðslu fæðis til starfsmanna. 

Önnur störf sem næsti yfirmaður felur honum. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Aðstoðarmatráður 

Næsti yfirmaður: Skólastjóri eða sá er hann veitir umboð sitt. 

Ábyrgð, verkþættir og helstu verkefni: 

Aðstoðarmatráður aðstoðar við matreiðslu fyrir starfsmenn skólans og að skera niður ávexti fyrir nemendur. Hollusta, þrifnaður og hagsýni eru grundvallaratriði í rekstri mötuneytis. Hann skal gæta trúnaðar um þau málefni sem hann verður áskynja í starfi sínu og helst sú skylda þótt látið sé af starfi. 

Helstu verkefni: 

Innkaup á ávöxtum fyrir nemendur. 

Aðstoðar við matreiðslu í starfsmannamötuneyti. 

Aðstoðar við dagleg þrif í eldhúsi og á borðum í matsal. 

Hefur umsjón með afgreiðslu fæðis til starfsmanna. 

Önnur störf sem næsti yfirmaður felur honum. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Stuðningsfulltrúi 

Næsti yfirmaður: Deildarstjóri sérkennslu en hann felur kennara/kennurum daglega verkstjórn. 

Verkþættir og helstu verkefni: 

Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð. Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. Starfið tekur mið af þar til gerðri áætlun sem hefur það að markmiði að draga smám saman úr þörf nemenda/nemanda á stuðningi í þeim tilvikum þar sem það er hægt. Stuðningsfulltrúi starfar innan almennra bekkja. Yfirmaður stuðningsfulltrúa er skólastjóri en dagleg verkstjórn er í höndum deildarstjóra sérkennslu og kennara. 

Stuðningsfulltrúi: 

Mætir kl. 8.00 á morgnana og sinnir gæslu og aðstoð við nemendur samkv. stundatöflu sem deildarstjóri sérkennslu hefur útbúið. 

Sinnir frímútnagæslu eftir skipulagi 

Vinnur eftir áherslum uppeldisstefnunnar Uppeldi til ábyrgðar. 

Fylgir einum eða fleiri nemendum á ferðum þeirra um skólann, í frímínútum, í vettvangsferðum og aðstoðar þá eftir þörfum. 

Aðstoðar nemanda/nemendur við að ná settum markmiðum samkvæmt aðalnámskrá/einstaklingsnámskrá undir leiðsögn kennara. 

Aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð og styrkir jákvæða hegðun nemenda með hrósi og vinnur gegn neikvæðri hegðun í anda Uppeldis til ábyrgðar. 

Aðstoðar nemanda/nemendur við að klæðast, matast og aðrar athafnir daglegs lífs ef þeir eru ófærir um það sjálfir. 

Leitast við að styðja nemendur í félagslegum samskiptum innan og utan kennslustofu og veitir nemendum félagslegan stuðning með því að hlusta á frásagnir og spjalla við þá þegar aðstæður leyfa. 

Situr fag- og foreldrafundi eftir því sem við á og samstarfi við kennara á tilteknum tímum vikunnar. 

Annast önnur þau störf sem honum kunna að verða falin af yfirmanni og falla innan eðlilegs starfssviðs hans. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Þroskaþjálfi 

Næsti yfirmaður: Deildarstjóri sérkennslu/skólastjóri 

Ábyrgð, verkþættir og helstu verkefni: 

Vinnur með nemanda eða nemendahópum eftir skipulagi skólans og í samráði við deildarstjóra sérkennslu. 

Gerir einstaklingsáætlun í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra og aðra eftir því sem við á. 

Gerir færni- og þroskamat. Skipuleggur þjálfunaraðstæður, velur/útbýr þjálfunar- og námsgögn og fylgir eftir settum markmiðum. 

Metur árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við samstarfsaðila. 

Skilar niðurstöðum til næsta yfirmanns og foreldra. 

Tekur þátt í kennara- og starfsmannafundum. 

Veitir foreldrum nemenda síns ráðgjöf og leiðbeiningar er lýtur að fötlun nemandans. 

Annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemanda síns. 

Tryggir svo sem kostur er og stuðlar að jafnrétti og jákvæðum viðhorfum til fatlaðra einstaklinga. 

Eflir og viðheldur fagþekkingu sinni með reglubundinni endur- og símenntun. 

Vinnur önnur þau verkefni sem skólastjóri/deildarstjóri sérkennslu felur honum og eðlilegt getur talist að rúmist innan verksviðs hans. 

Vinnur sem hluti af teymi í bekk þegar við á. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Skólasafnskennari 

æsti yfirmaður: skólastjóri/aðstoðarskólastjóri 

Ábyrgð, verkþættir og helstu verkefni: 

Stjórnar safninu og skipuleggur daglegt starf þess. 

Sér um safnkynningar, kennslu og ráðgjöf sem og kynningar á nýjum bókum. 

Hefur umsjón með bókum, tækjum og öðrum safngögnum. 

Annast áætlanagerð, val og innkaup safngagna sem og grisjun og afskriftir. 

Annast skráningu á safnkosti í aðfangaskrá og hefur umsjón með frágangi gagna. 

Skipuleggur viðburði og sýningar á safninu, s.s. í tilefni af Viku bókarinnar, Degi íslenskrar tungu, Degi bókasafnanna o.s.frv. 

Sér um gerð innheimtulista og innheimtu gagna, upplýsingaleit og lán frá öðrum söfnum. 

Tekur þátt í kennara- og starfsmannafundum. 

Sækir námskeið, ráðstefnur og fagtengda fundi. 

Skilar skýrslu um starfsemi safnsins í lok skólaárs. 

Hefur umsjón með heimasíðu skólans og facebook síðu skólasafnsins. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum 

Velferðarkennari

Ábyrgð, verkþættir og helstu verkefni: 

Hefur það hlutverk að stuðla að velferð nemenda og starfsfólks með því að bjóða upp á hóp- og einstaklingsþjálfun í aðferðum sem stuðla að hugarró, slökun og eigin velferð. 

Vinnur að sjálfseflingu nemenda í einstaklingstímum eða litlum hópum. 

Stuðlar að vellíðan nemenda þannig þeir öðlist þá tilfinningu að skólinn sé öruggur samastaður í leik og starfi. 

Þróar með nemendum ákveðin vinnubrögð og stuðlar að því að þeir móti með sér heilbrigð lífsviðhorf, efli siðferðisvitund þeirra og stuðlar að því að þeir beri ábyrgð á eigin hegðun. 

Tekur þátt í kennara- og starfsmannafundum. 

Vinnur sem hluti af teymi í bekk þegar við á. 

Eflir og viðheldur fagþekkingu sinni með reglubundinni endur- og símenntun auk þess að kynna starfssemi velferðarkennslu við Grunnskólann í Borgarnesi út á við. 

 Vinnur önnur þau verkefni sem skólastjóri/deildarstjóri sérkennslu felur honum og eðlilegt getur talist að rúmist innan verksviðs hans. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum. 

Bókavörður 

Næsti yfirmaður: Skólastjóri/skólasafnskennari 

Markmið og ábyrgðarsvið: 

Bókavörður tekur þátt í uppeldisstarfi og öðrum störfum sem fram fara innan skólans. Megináhersla er lögð á velferð og vellíðan nemenda. 

Helstu verkefni: 

Vinnur eftir gildum, stefnu og áherslum skólans. 

Annast almenna afgreiðslu á skólasafni. 

Hefur umsjón með bókum, tækjum og öðrum safngögnum. 

Sér um plöstun og viðgerðir á bókakosti. 

Aðstoðar við sýningar og viðburði á skólasafni. 

Sinnir öðrum verkefnum sem yfirmenn fela honum innan safns sem utan. 

Hefur einkunnarorð og stefnu skólans að leiðarljósi í störfum sínum.