Laus störf

Hér er að finna auglýsingar um þau störf
sem nú eru laus hjá Borgarbyggð

Sviðsstjóri umhverfis - og skipulagssviðs Borgarbyggðar

Borgarbyggð auglýsir starf sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs laust til umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í lifandi umhverfi. Viðkomandi verður einn
af þremur sviðsstjórum sem heyra beint undir sveitarstjóra
í skipuriti Borgarbyggðar.

Helstu verkefni
• Yfirumsjón með skipulags og byggingarmálum,
framkvæmdum sveitarfélagsins, eignaumsýslu,
sorpmálum, umhverfismálum, hreinlætismálum,
brunavörnum og almannavörnum, landbúnaðar-
málum og öðru því sem undir sviðið heyrir.
• Framkvæmd verkefna í samræmi við samþykktir
sveitarstjórnar hverju sinni.
• Umsjón með gerð fjárhagsáætlana, starfsáætlana
og framkvæmdaáætlana sem undir sviðið heyra.
• Undirbúningur fyrir og umsjón með fundum
umhverfis-, skipulags- og landbúnaðarnefndar.
• Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og reglu-
gerða sem gilda hverju sinni og heyra undir sviðið.
• Samskipti við opinberar stofnanir, íbúa sveitar-
félagsins og aðra þá sem tengjast verkefnum sviðsins.
• Önnur verkefni sem undir sviðið heyra hverju sinni.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða sem nýtist í starfi t.d. í verkfræði, arkitektúr,
byggingarfræði eða landslagsarkitektúr.
• Reynsla af vinnu við skipulags- og byggingarmál.
• Reynsla af stjórnun og opinberri stjórnsýslu.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð samskiptahæfni.

Umsókninni fylgi ítarleg ferilskrá og kynningarbréf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnlaugur Júlíusson sveitarstjóri (gunnlaugur@borgarbyggd.is) og Eiríkur Ólafsson sviðsstjóri fjármálasviðs í síma 433 71 00. Umsóknir sendist til borgarbyggd@borgarbyggd.is Umsóknarfrestur er til 2. apríl n.k.
Félagsmálastjóri Borgarbyggðar

Borgarbyggð auglýsir laust til umsóknar starf félagsmálastjóra. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með félagslegri þjónustu
á vegum sveitarfélagsins. Undir hana fellur barnavernd, félagsþjónusta, jafnréttismál, málefni aldraðra og fatlaðra.
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri fjölskyldusviðs.

Starfssvið
• Fagleg forysta í málefnum félagsþjónustu.
• Ábyrgð á stjórnun og rekstri innan málaflokksins.
• Stefnumótun og áætlanagerð.
• Umsjón með fundum velferðarnefndar.
• Upplýsingagjöf og samskipti við notendur,
ráðuneyti og hagsmunaaðila.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf og starfsréttindi sem félagsráðgjafi.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Reynsla af stjórnun.
• Reynsla af áætlanagerð og stefnumótun.
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu sveitarfélaga.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
• Góðir forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Umsókninni fylgi ítarleg ferilskrá og kynningarbréf ásamt greinargerð
með framtíðarsýn í málefnum félagsþjónustu í Borgarbyggð.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félagsráðgjafafélags Íslands
við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Anna Magnea Hreinsdóttir sviðs-
stjóri fjölskyldusviðs annamagnea@borgarbyggd.is og í síma 840 15 22.
Umsóknarfrestur er til 2. apríl n.k.

 
Sumarstarfsmenn í áhaldahús Borgarbyggðar 2017

Borgarbyggð auglýsir eftir sumarstarfsmönnum í áhaldahús Borgarbyggðar. Starfstími er á tímabilinu frá 15. maí 2017 – 15. september 2017.

Helstu verkefni:

Vinna við umhirðu og grasslátt á opnum svæðum.

Önnur tilfallandi verkefni áhaldahúss.

Hæfniskröfur

Krafist er stundvísi, ástundunar og dugnaðar.

Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptium.

Bílpróf og vinnuvélaréttindi kostur.

Lágmarksaldur 18 ára.

 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars  n.k.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ámundi Sigurðsson, verkstjóri áhaldahúss Borgarbyggðar sími 892 5678.

Umsóknir ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi skulu sendar til gudrunh@borgarbyggd.is.
Laust starf hjá Slökkviliði Borgarbyggðar

Slökkvilið Borgarbyggðar auglýsir hér með eftir starfskröftum í störf hlutastarfandi slökkviliðsmanna á slökkvistöðinni í Borgarnesi.

Fyrir ráðningu er eftirfarandi.

 • Vera orðin fullra 20 ára.
 • Búseta í Borgarnesi.
 • Hreint 24 mánaða sakavottorð.
 • Vera andlega og líkamlega hraustur.
 • Hafa góða sjón, heyrn og rétt litarskyn.
 • Aukin ökuréttindi til að stjórna vörubifreið, mikill kostur þó ekki skilyrði
 • Vera ekki haldin lofthræðslu né innilokunarkennd.
 • Iðnmenntun eða sambærilegt nám mikill kostur, þó ekki skilyrði

Samkvæmt jafnréttisstefnu Borgarbyggðar eru konur jafnt sem karlar hvattar til þess að sækja um laus störf hlutastarfandi slökkviliðsmanna hjá slökkviliði Borgarbyggðar.

Öllum umsóknum verður svarað.

Laun og launakjör eru samkvæmt samningi Landssambands Slökkviliðs-og Sjúkraflutningamanna og Launanefndar Sveitarfélaga

Allar nánari upplýsingar veitir

Bjarni K Þorsteinsson

Slökkviliðsstjóri

Sími 862 6222 eða bjarnikr@borgarbyggd.is
STUÐNINGS FJÖLSKYLDUR - STUÐNINGUR VIÐ BÖRN

Félagsþjónusta Borgarbyggðar leitar  að fólki sem er tilbúið til að gerast stuðningsfjölskylda.  Hlutverkið felst í að taka barn/börn inn á heimilið t.d. yfir helgi. Um er að ræða börn með fötlun eða börn sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður.

Við leitum einnig að fólki sem er tilbúið til að vera stuðningur við börn / unglinga nokkra tíma á viku – Hlutverkið felst í t.d. aðstoð við heimanám, en fyrst og fremst uppbyggilegri samveru.

Við leitum að fólki sem er fært um að skapa öruggar aðstæður með hlýju og nærgætni en skýrum mörkum.

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast hafi samband við félagsþjónustu Borgarbyggðar sími 433-7100, netföng: freyja@borgarbyggd.is, gudrunkr@borgarbyggd.is, vildis@borgarbyggd.is eða hjordis@borgarbyggd.is

 
Dagforeldrar í Borgarbyggð

Dagforeldrar óskast til starfa í Borgarbyggð. Nú er tækifæri fyrir áhugasama aðila að starfa með yngstu börnunum í heimahúsi. Um starfsemi dagforeldra gildir reglugerð nr. 907/2005 um daggæslu barna í heimahúsum.

Verkefni og ábyrgðarsvið

 • Starfa sem sjálfstæðir verktakar með starfsleyfi og eftirlit frá Borgarbyggð
 • Veita börnum góða umönnun, öryggi og hlýju
 • Sækja grunnnámskeið fyrir dagforeldra
 • Taka þátt í skyndihjálparnámskeiðum og fræðslu sem boðið er upp á hverju sinni

 

Hæfniskröfur

 • Skal ekki vera yngri en 20 ára
 • Heilsuhraustur
 • Hafa ríka ábyrgðartilfinningu
 • Aðgangur að húsnæði sem uppfyllir þau skilyrði sem sett eru fram í reglugerð
 • Aðgangur að útileiksvæði

 

Niðurgreiðslur og gjöld foreldra eru samkvæmt núgildandi reglum um niðurgreiðslur til dagforeldra í Borgarbyggð.

Umsóknafrestur er til og með 30. mars 2017.

Upplýsingar um störfin veitir Anna Magnea Hreinsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs, netfang: annamagnea@borgarbyggd.is og í síma 840 1522.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um leyfi til daggæslu barna á íbúagátt Borgarbyggðar. Með umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Nánari upplýsingar um starfsemi dagforeldra má finna hér.